Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky účasti na dennom detskom tábore Športíkovo organizovanom občianskym združením DELTA Banská Bystrica, o.z. podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

  Zmluvný vzťah

 1. Medzi občianskym združením DELTA Banská Bystrica, o.z. a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením prihlasovacieho formuláru na webovej stránke www.deltabb.sk alebo vyplnením prihlasovacieho formulára osobne, alebo odoslaním e-mailu so záväznou prihláškou na denný tábor.
 2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora, môžu uhradiť poplatok za denný letný tábor nasledovne:
  • v hotovosti priamo pri prihlasovaní dieťaťa alebo pri nástupe do tábora, po dohode s vedúcim denného tábora. Možnosť úhrady aj v deň nástupu osobne pri odovzdávaní dieťaťa.
  • bankovým prevodom na účet: 2922915206/1100 IBAN: SK04 1100 0000 0029 2291 5206 - ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte dátum narodenia dieťaťa (napr. 16052005) do poznámky uvádzajte: meno dieťaťa, termín kedy dieťa bude v tábore (napríklad: Petra Nová 7.7- 16.7.2014).
 3. Nástup detí do tábora

 4. Zmluvu môže nahradiť objednávka, prihláška s presnou špecifikáciou termínu, identifikáciou objednávateľa a ďalších záujemcov zaslaná elektronickou poštou (info@deltabb.sk).
 5. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade za tábor, kópiu preukazu poistenca, prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa v tábore. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe do tábora a lieky odovzdať vedúcemu tábora.
 6. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená písomne, respektíve telefonicky.
 7. Povinnosti a práva objednávateľa

 8. Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 7:30 do 8:30 hod., ak nie je dohodnuté inak. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 15:30 do 16:00 hod., ak nie je dohodnuté inak.
 9. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve (prihláške, objednávke, prihlasovacom formulári).
 10. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora. Návšteva je možná po dohode s vedúcim denného tábora.
 11. Telefonický kontakt na vedúceho denného letného tábora je: 00 421 0908 269 129.
 12. Drahé veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3 prehrávače a elektronické hry neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu občianske združenie DELTA Banská Bystrica, o.z. a ani vedúci alebo personál nezodpovedá.
 13. Keďže v detských táboroch ide o organizované aktivity, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady účasť ukončiť.
 14. Povinnosti a práva DELTA Banská Bystrica, o.z.

 15. Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy, a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov nárok na vyúčtovanie nevzniká.
 16. DELTA Banská Bystrica, o.z. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
 17. Ak je DELTA Banská Bystrica, o.z. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení termínu zmeniť podmienky alebo zrušiť tábor, navrhne objednávateľovi zmenu termínu. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, DELTA Banská Bystrica, o.z. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. O zrušení termínu musí byť objednávateľ informovaný pred nástupom.
 18. Odstúpenie od zmluvy

 19. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia DELTA Banská Bystrica, o.z.
  Storno poplatky:
  V prípade, že dieťa nenastúpi v dohodnutý deň do tábora, vzniká mu nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy, a to iba v prípade, ak dôvodom nenastúpenia je ochorenie dieťaťa. Čo sa týka ostatných dní, možnosť vrátenia 50% z denného poplatku, prípadne možnosť dohodnúť iný termín tábora.
 20. Záverečné ustanovenia

 21. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti, občianskemu združeniu DELTA Banská Bystrica, o.z. Moskovská 19, 97404 Banská Bystrica, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol občianskemu združeniu DELTA Banská Bystrica, o.z. pri prihlasovaní dieťaťa do tábora a tiež fotografií z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. DELTA Banská Bystrica, o.z. je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti DELTA Banská Bystrica, o.z..

Tieto podmienky účasti platia od 01.05.2014 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

Rodič podpísaním záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného DELTA Banská Bystrica, o.z. potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Dizajn a kód: Peter Brunovský 2014